Theo phương pháp giải quyết vấn đề, nghiên cứu và thực hành giải quyết vấn đề lôgic bằng việc sử dụng dữ liệu khách quan